free geoip Teknik Teknik Bimbingan Konseling Islam - Bimbingan Konseling

Teknik Teknik Bimbingan Konseling Islam

Teknik Teknik BK Islam – Bimbingan dan konseling Islam merupakan bentuk bantuan kepada klien untuk mencari solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah memberi bimbingan kepada klien atau siswa untuk memperbaiki diri baik kepribadian atau perilaku ke arah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu keselarasan hidup baik dengan Tuhan, diri-sendiri, orang lain dan masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

kartun-laki-dialog
Cara-cara atau teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling Islam untuk membantu klien diantaranya menggunakan teknik lahiriah dan teknik batiniah.

Teknik-teknik secara lahiriah dapat dilihat oleh mata, dapat disentuh dengan kulit peraba atau tangandan didengar oleh lisan. Diantara teknik lahiriah ialah dengan sentuhan seperti terapi pijat pada klien yang stres untuk menenangkan mereka), dengan lisan diantaranya dengan do’a dan dzikir untuk menimbulkan efek ketenangan batin dan terkabulnya segala maksud dan harapan, juga dapat berupa nasehat secara lisan, atau pemberian wejangan, materi-materi yang diperlukan untuk menyelesaikan problem klien, dengan perkataan yang baik, lembut dan memberi ketenangan serta memiliki efek psikologis yang membekas pada pribadi klien untuk senantiasa diingatnya dan dijalankan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten agar kegiatan bimbingan menunjukkan keberhasilan. Pada psikoterapi sering digunakan media pendukung seperti air terapi yang telah diberi do’a, power atau kekuatan energi dan lainnya.

Teknik-teknik batiniah merupakan cara yang tidak dapat dilihat atau didengar oleh panca indera, namun berada di dalam hati, diantaranya; kesungguhan dan tekad yang kuat membaja, do’a didalam hati, keyakinan yang teguh yang merupakan kekuatan yang besar didalam jiwa manusia, dengan keyakinan yang kuat seseorang dapat merangsang stimulus-stimulus otak bawah sadar untuk bekerja secara alami membawa orang tersebut ka arah yang dicita-citakannya, keyakinan yang disertai keimanan dan ketauhidan yang benar akan memberi efek yang membekas dalam jiwa seperti terapi dengan dzikir qolbi atau dzikir yang senantiasa didawamkan dibaca di dalam hati akan menghasilkan ketenangan yang luar biasa dan memperkuat atau memperbaharui keimanan dan katauhidan serta akan memancarkan perilaku yang terpuji sebagai fadilah dari dzikrullah tersebut.

Teknik bimbingan dan konseling yang terbaik ialah dengan menggunakan kedua cara tersebut, pada lahiriah dan pada batiniahnya. Bimbingan secara lahiriah dengan cara nasehat atau penerangan yang baik dapat dibantu dengan dzikir dan do’a-doa, dan dilengkapi dengan bimbingan batiniah, dengan senantiasa mengingat Allah, memperkuat keyakinan kepada Allah, serta do’a dan harapan di dalam hati yang disertai kesungguhan dan ketawakalan kepada Allah, akan menghasilkan efek-efek menyembuhkan penyakit atau masalah khususnya penyakit kejiwaan atau penyakit hati.