free geoip tujuan bimbingan konseling dalam islam | Bimbingan Konseling

Asas Asas Bimbingan Konseling Islam

...dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling islami yang mempunyai 15 asas-asas atau prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut ;(Hellen:2005,61) 1. Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat Bimbingan dan konseling islami mempunyai tujuan akhir untuk...

Bimbingan dan Konseling Islam ditinjau dari Ilmu Dakwah

Bk Islam Dakwah

...dan konseling Islam adalah tujuan akhir yang hendak dicapai dari kegiatan bimbingan dan konseling ini dengan memasukkan segi nilai spiritual serta tujuan akhir manusia yaitu keselamatan atau kemaslahatan akhirat. ...

Pengembangan Bimbingan dan Konseling Islam

...Bimbingan dan konseling Islam sebagai bantuan yang ditujukan untuk pemecahan masalah yang menyangkut diri pribadi, individu maupun kelompok. Bimbingan dan konseling Islam dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menurut bidang-bidang...

Bimbingan Konseling Islam ditinjau dari sisi Psikologi

...BK Islam ditinjau dari sisi Psikologi – Bimbingan dan konseling yang berpokok pangkal dari bantuan kepada individu atau kelompok untuk mengenal dan mengembangkan diri mereka untuk tujuan kebahagiaan diri...

Prinsip Etika Utama Bimbingan Konseling

...anak harus selalu enjadi prinsip utama dalam memberikan pelayanan bagi para pemuda berusia di bawah 18 tahun. Setiap keputusan yang diambil Guru Bimbingan Konseling (BK) / Konselor, harus didasarkan pada...

Program Bimbingan dan Konseling

...Program bimbingan dan konseling merupakan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. Jenis Program Program tahunan yang didalamnya meliputi program semesteran dan bulanan yaitu program...

Sistem Pendekatan Bimbingan Konseling

...Sistem Pendekatan BK – Dalam proses BK atau bimbingan dan konseling dikenal 2 (dua) sistem pendekatan yang dilakukan, yaitu terdiri dari Directive Counseling dan Non Directive Counseling (Rogers, 1942)...

Teknik Teknik Bimbingan Konseling Islam

...ajaran Islam. Tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah memberi bimbingan kepada klien atau siswa untuk memperbaiki diri baik kepribadian atau perilaku ke arah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu keselarasan...

Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

...yang dilakukan terhadap dirinya sendairi atau lingkungannya, agar individu tersebut mencapai perkembangan dan kebahagiaan yang optimal. Dalam Islam bimbingan dan konseling yang mengandung pengertian dari bentuk bantuan yang ditujukan untuk...

Kompetensi Guru Bimbingan Konseling

...pendidikan; Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku peserta didik; Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan; Kompetensi Pribadi Beriman dan bertakwa kepada Tuhan...

error: Content is protected !!