free geoip Search Results strategi-bimbingan-konseling-islam - Bimbingan Konseling

Asas Asas Bimbingan Konseling Islam

...pelaksanaan bimbingan dan konseling islami yang mempunyai 15 asas-asas atau prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut ;(Hellen:2005,61) 1. Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat Bimbingan dan konseling islami mempunyai tujuan akhir untuk membantu...

Bimbingan dan Konseling Islam ditinjau dari Ilmu Dakwah

Bk Islam Dakwah

ilmu Irsyad Islam yang merupakan bagian dari ilmu Dakwah Islam, maka pengertian bimbingan dan konseling Islam harus bersumber kepada dakwah Islam. Sehingga dengan demikian bimbingan konseling Islam merupakan pemahaman tentang...

Strategi Umum Layanan Bimbingan dan Konseling

pengorganisasiannya seperti di identifikasi Mathewson (1955: 15-17) meliputi tiga strategi utama, yaitu; strategi bimbingan melalui kegiatan kelas, strategi bimbingan melalui layanan khusus yang bersifat suplementer, dan strategi bimbingan yang bersifat...

Pengembangan Bimbingan dan Konseling Islam

dengannya. Pengembangan bimbingan dan konseling Islam dapat terapkan diantaranya pada bidang-bidang sebagai berikut: Bidang pendidikan Bimbingan dan konseling Islam isi materi atau cara-cara yang digunakan menurut ajaran Islam dapat digunakan...

Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok

Strategi Layanan BK Kelompok – Bimbingan dan konseling dapat diberikan kepada siswa berdasarkan sifat masalahnya baiak secara pribadi atau individu (orang per orang) atau layanan bimbingan dan konseling kelompok atau...

Bimbingan Konseling Islam ditinjau dari sisi Psikologi

yang didasarkan pada pendekatan agama dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis para klien. Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang menggunakan pendekatan ke-Islaman (Bimbingan dan konseling Islam) secara umum dapat dipandang dari...

Kompetensi Guru Bimbingan Konseling

teoretik dan praksis bimbingan dan konseling; Merancang program Bimbingan dan Konseling; Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif; Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling; Memiliki kesadaran dan komitmen...

Prinsip Etika Utama Bimbingan Konseling

Bimbingan Konseling – Selain dari kompetensi yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip etika harus didasari pada relasi antara peserta didik dan Guru Bimbingan Konseling (BK) / Konselor. Prinsip etika utama harus...

Teknik Teknik Bimbingan Konseling Islam

Islam. Tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah memberi bimbingan kepada klien atau siswa untuk memperbaiki diri baik kepribadian atau perilaku ke arah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu keselarasan hidup...

Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

dipetik dari pengertian bimbingan dan konseling, yaitu: – Bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk bantuan; – Bantuan merupakan suatu bentuk petunjuk atau saran yang datang dari luar diri; – Namun...